Členem lukostřeleckého klubu LK ESKA Cheb se může stát kterákoliv osoba se zájmem o sportovní lukostřelbu. U nezletilých je podmínkou souhlas zákonných zástupců.

Členské příspěvky 2019
Hradí se 1x ročně a to za kalendářní rok. Pro výši příspěvku tedy není rozhodující datum vstupu člena do LK. Základní členské příspěvky 2019:
Děti a mládež do 18 let - 1000,- Kč
Dospělí - 1.500,- Kč
Senioři nad 60 let a přidružení členové (nestřelci) - 500,- Kč
Příspěvky mohou být navýšeny v návaznosti na nesplnění povinností člena klubu, viz bod povinná účast.

Klubové tréninky
Tréninky jsou individuální a mohou se odehrávat kdykoliv. Klub zajišťuje 2x týdně tréninky mládeže za účasti klubových trenérů. tyto jsou určeny výhradně pro členy, nemůže se jich účastnit veřejnost. V průběhu roku pak klub organizuje pro své členy víkendová soustředění s profesionálními trenéry. Náklady na tato soustředení jsou plně hrazena ze strany účastníků formou podílu na nákladech, pokud není určeno jinak.

Přístup na střelnici
Přístup do areálu střelnice mají pouze členové klubu, cizí osoby mohou na střelnici vstupovat pouze v doprovodu zletilého člena LK ESKA Cheb. Využívání střelnice jiným osobám než členům klubu je umožněno pouze za úplatu na základě předchozího souhlasu vedení klubu, s výjimkou takzvané lukostřelby pro veřejnost hrazené dle platného ceníku.

Finanční podpora střelců
Střelci mají možnost požádat vedení klubu o finanční podporu své sportovní činnosti. Tato se uděluje pouze v případě účasti na vrcholných podnicích a je podmíněna aktuální výkonností střelce. O jejím udělení či neudělení plně rozhoduje rada LK ESKA Cheb v návaznosti na finanční možnosti klubu. Na udělení podpory není právní nárok.

Povinná účast
Cílem klubu LK ESKA Cheb je provozování sportu, není zaměřen na rekreační aktivity. Každý člen je proto, mimo jiné, povinnen absolvovat minimálně 3x ročně lukostřelecký závod s označením National Tournament (registrován ČLS). V opačném případě platí zvýšené členské příspěvky. Více informací v tzv. Letáku pro členy.

V Chebu 20. 4. 2014, Rada LK ESKA Cheb